Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015


ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 9:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ 


Ὁ ἅγιος Τύχων ἔζησε ἐπί βασιλείας ‘Αρκαδίου καί ‘Ονωρίου κατά τό ἔτος 400, ἔχων δέ γονεῖς εὐσεβεῖς καί φιλοχρίστους ἀφιερώθη ὑπ’ αὐτῶν εἰς τόν Θεόν καί ἔμαθε τά ἱερά γράμματα. Ὅθεν ἀφοῦ ἐμελέτησε ἀρκετά τάς ἁγίας Γραφάς, πρῶτον μέν ἔγινε ἀναγνώστης καί ἀνεγίνωσκε ἐν τῆ Ἐκκλησία τά θεῖα λόγια εἰς τόν λαόν.  Ἔπειτα διά τήν ἐπιτηδειότητα τήν ὁποίαν εἶχεν εἰς ὅλα καί διά τήν καθαρότητα καί ἀκατηγόρητον ζωήν του, ἐχειροτονήθη διάκονος ἀπό τόν ἁγιώτατον Ἐπίσκοπον Ἀμαθοῦντος Μνημόνιον. Ἀφοῦ δέ ἐκεῖνος ἐτελεύτησεν, ἀνεβιβάσθη οὗτος εἰς τόν θρόνον τῆς ‘Επισκοπῆς  ἀπό τόν μέγαν καί ἅγιον ‘Επιφάνειον τῆς Κύπρου. Ὅθεν διά τοῦ λόγου τῆς διδασκαλίας του ἐπέστρεψε μέν πολλούς ἀπό τήν πλάνην τῶν εἰδώλων εἰς τήν πρός Χριστόν πίστιν, πολλούς δέ ἑλληνικούς  (εἰδωλολατρικούς) ναούς κατέστρεψε καί τά ἐν αὐτοῖς συνέτριψε εἴδωλα. Μέ τοιαῦτα λοιπόν κατορθώματα διαπρέψας ἀπῆλθε πρός Κύριον, θαύματα πολλά καί ζῶν καί μετά θάνατον ἐργασάμενος, ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἄξιον ἐδῶ νά διηγηθῶ ἕν ἤ δύο εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀρετῆς καί ἁγιότητος τοῦ θείου ἀνδρός. Ὅταν ὁ ἅγιος ἦτο νέος τόν διώρισε ὁ πατέρας του ὁ ὁποῖος ἦτο ἀρτοπώλης νά πωλάη τούς ἄρτους. ‘Εκεῖνος ὅμως ἀντί νά πωλάη τούς ἄρτους, τούς ἔδινε εἰς τούς πτωχούς δωρεάν. Ὅταν ἔμαθε τοῦτο ὁ πατέρας του ὠργίσθηκε πολύ, ἐπειδή ἀπό αὐτό τό ἐπάγγελμα ἔβγαζε τά πρός τό ζῆν τῆς οἰκογενείας του. Ὁ Τύχων ὅμως ἔλεγε εἰς τόν πατέρα του ὅτι τούς ἄρτους τούς δανείζει εἰς τόν Θεό, καί ὅτι ἔχει ἔγγραφον χρεωστικήν Ὁμολογίαν, ὅτι τούς ἔλαβεν ὁ Θεός. Καί ὦ τοῦ θαύματος. ‘Αμέσως ὁ λόγος τοῦ ἀγίου ἀποδείχθηκε ἀληθινός, δηλαδή οἱ ἀποθῆκες τοῦ πατέρα του βρέθηκαν γεμάτες, καί τό σιτάρι ἦτο πολύ περισσότερον ἀπό ἐκεῖνο πού ἔφεραν ἀπό τό ἀλώνι. Αὐτό τό θαῦμα εἶναι πράγματι μεγάλο θαῦμα, ἀλλά παρόμοιο θαῦμα ἔγινε καί ἀπό ἄλλους ἁγίους, διότι ποτέ ὁ Θεός δέν σταμάτησε νά δίνη εἰς τούς ἀνθρώπους πού τόν ἀγαποῦν σιτάρι καί ἄλλα πλούσια ἀγαθά διά νά τά κάμνουν ἐλεημοσύνη εἰς τούς πτωχούς. ‘Αλλά τό μεγαλύτερον θαῦμα, τό ὁποῖον ἔγινε ἀπό τόν ἅγιο διά νά δοξασθῆ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἑξῆς: Ὁ ἅγιος ἐφύτευσε ἕνα κλῆμα, τό ὁποῖον ἀμέσως ἔκαμε ρίζες, ἐβλάστησε φύλλα καί παρευθύς ἄνθησε καί ἔκαμε σταφύλια ὥριμα καί γλυκά, εἰς μίαν ἐποχήν μάλιστα κατά τήν ὁποίαν σέ κανένα ἄλλο μέρος τῆς Κύπρου δέν ἔχουν γίνει τά σταφύλια. Καί τό παράδοξον τοῦτο εἶναι: Τό κλῆμα τό ὁποῖον φυτεύθηκε ἀπό τόν ἅγιο, ἔχει μέν σταφύλια ἄωρα, ὅταν ὅμως ἀρχίζει ἡ θεία Λειτουργία κατά τήν ἑορτήν τοῦ ἁγίου, τά ἄωρα σταφύλια τοῦ κλήματος ἀρχίζουν νά μαυρίζουν καί νά ὡριμάζουν. Καί ὅταν τελειώνει ἡ θεία Λειτουργία, τότε καί τά σταφύλια γίνονται ὥριμα, «γλυκύτατα καί εἰς τό φαγεῖν χρησιμώτατα». ( Διασκευή ἀπό τόν Συναξαριστή τοῦ Κ. Δουκάκη «Καλοκαιρινή»1893).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.