Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ « Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα »

       
IA Apriliou2013
Προειδοποιητικὴ ἡ φράση αὐτὴ τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητές Του. Τοὺς προετοιμάζει γιὰ τὰ μεγάλα καὶ δραματικὰ γεγονότα ποὺ πρόκειται  νὰ συμβοῦν εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν.
«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα», ἐπαναλαμβάνει καὶ πρὸς ἐμᾶς σήμερα, ἐνῶ σὲ λίγες ἡμέρες εἰσερχόμεθα εἰς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁμιλεῖ στὴν καρδιά μας, καὶ μᾶς καλεῖ νὰ Τὸν συνοδεύσουμε «ἐρχόμενον πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος».
 Συνεχόμενες συγκινήσεις καὶ πνευματικὲς ἐξάρσεις διακατέχουν τοὺς πιστοὺς καθ΄ ὅλην τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἐκδηλώνεται μετὰ δακρύων ἡ ψυχή μας, ἀτενίζοντας τόν Νυμφίον καὶ ἀσπαζομένη τὸν Ἐσταυρωμένο Χριστό.
Ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς δὲν παραλείπει νὰ μᾶς προτρέψει, ἳνα «κεκαθαρμέναις διανοίαις συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν καὶ νεκρωθῶμεν δι’ Αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς». Αὐτοὶ εἶναι οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋποθέσεις, γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε μὲ βαθειὰ συναίσθηση τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου .
Ἐν πρώτοις «κεκαθαρμέναις διανοίας» καλούμεθα νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Κύριον ἀναβαίνοντα εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπαιτεῖται δηλαλὴ κάθαρση τῶν διαθέσεών μας, κάθαρση ποὺ θὰ ἀπαλλάξει τὰς « διανοίας» ἀπὸ κάθε τί τὸ ἁμαρτωλὸ καὶ ἔνοχο ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Ὅσο εἶναι δυνατόν, καὶ αὐτὲς οἱ βιωτικὲς μέριμνες λίγο νὰ παραμεριστοῦν, καὶ ἀπερίσπαστοι ἀπὸ τὴν ρουτίνα τῆς ζωῆς νὰ ἐπιτύχουμε κάποιο ξαλάφρωμα ἀπὸ τὴν πίεση τῶν « μεριμνῶν τοῦ βίου», ὥστε στὴ σκέψη μας καὶ στὴ καρδιά μας νὰ βρίσκεται Ἐκεῖνος, ὁ Σωτὴρ τοῦ Κόσμου ὁ Χριστός.
Βεβαίως περνᾶμε δύσκολες στιγμές, τὰ προβλήματα τοῦ βίου μας πολλά, ἀλλὰ ὑπάρχει πάντοτε καιρὸς γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε  καὶ μὲ αὐτά. Αὐτὴ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἂς ἔχουμε περισσότερο ἐνασχολήσεις καὶ ἐξάρσεις πνευματικές. Καὶ ὅσο τὸ  δυνατὸν ἐλεύθεροι ἀπὸ τά βάρη τῆς συνειδήσεως καὶ μὲ «κεκαθαρμένας τάς διανοίας» ἀπὸ «παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος» ἂς παρακολουθήσουμε τὸν Κύριο εἰς τὴν πορεία Του πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος.
Ἐπίσης  δὲν παραλείπει ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς νὰ μᾶς προτρέψει ἐν συνεχείᾳ «συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν καὶ νεκρωθῶμεν δι’ Αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς». Δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς ἡ διάθεση νὰ ἀποδεσμευθοῦμε ἀπὸ τὴ δύναμη καὶ τὴν ὤθηση τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλὰ χρειάζεται καὶ προσπάθεια. Πίεση  ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας, γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ ἠθικὸ ἐκεῖνο ἐπίπεδο, ποὺ θὰ μπορεῖ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ «λογίζεται ἑαυτὸν νεκρὸν μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντα δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω ἡμῶν».
Ἀπαιτεῖται βεβαίως γι’ αὐτὸ δύναμη θελήσεως. Πρὸ πάντων ὅμως ἀπαιτεῖται καταφυγὴ εἰς τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν ἐξ’ αὐτοῦ ἁγιαστικὴ Θεία χάρη.  Γι’ αὐτὸ    ἀπέθανε    ὁ
Κύριος ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Γι’ αὐτὸ ὑπέστη τὰ φρικτὰ πάθη. Γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ δικά μας πάθη. Καταφρονεῖ δὲ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ ὅποιος ἀφήνει οἱονδήποτε πάθος νὰ τὸν κυριεύει. Θέλουμε λοιπὸν νὰ φωτίσουν τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ  «ὡς φῶτα σωστικὰ» τὴν ψυχή μας; Ἂς προσέξουμε νὰ μὴν φωλιάζουν μέσα στὴν ψυχὴ μας ἀδυναμίες, κακότητες καὶ πάθη.
Ἀδελφοί μου, ἡ ἐπὶ θύραις Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ἡ ἁγιωτάτη περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἂς ἀφήσουμε τὴν ψυχὴ μας ἀδέσμευτη ἀπὸ τὴν ἐπήρεια πάσης κακίας καὶ πονηρίας. Ἂς ἱκετεύσουμε τὸν Νυμφίον Χριστὸν νὰ μᾶς καθαρίσει «ἀπὸ πάσης κηλίδος» . Ἂς Τοῦ ποῦμε ἐκ βαθέων   «ἐπὶ πλεῖον πλῦνον με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με». Καὶ μὲ αὐτὲς τὶς διαθέσεις νὰ ἑορτάσουμε τὰ Ἄχραντα Πάθη καὶ νὰ δονηθοῦμε ἀπὸ ἅγια συναισθήματα ποὺ θὰ προκαλέσουν στὶς καρδιές μας.  Ἔτσι  δὲν θὰ παρακολουθήσουμε τὰ γεγονότα τοῦ Πάθους ὡς ἁπλοὶ θεατές, ἐπιδερμικά, ἐπιφανειακά, ἀλλὰ βιώνοντάς τα, θὰ ψάλλουμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας  «καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ἀμήν!


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.